ਸਕੰਕ

ਕਿਸੇ ਸਕੰੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਗੁਆ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਸਕੰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।