ਪੀਰੋਏਟ

ਪਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰਲੈੱਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।