ਪੂਜਾ

ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।