ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਓਪਟੋਮੀਟ੍ਰਿਸਟ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

…ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ~ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ~ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰ ਮਾਡਲ ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਉਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੁਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਅਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਿਝਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਥੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ।…

…ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਈਰਖਾਲੂ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਏਨੇ ਘਮੰਡੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਸਬਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਪਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ~ਪਲੱਗ ਖਿੱਚਣ~ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸਫਾਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ੇ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ।

…ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3 ਵੈੱਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਵਾਦੀ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।…

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

…ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਿਝਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।…

…ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਆਸਵੰਦ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਰਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਗਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।…

…ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਏਲੀਅਨਾਂ, ਚੁੜੇਲਾਂ ਜਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।…

…ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਣ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਫੈਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।…

…ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।…

ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਘੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

…ਸੈਕਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।…

ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ

…ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ~ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ~ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।…

…ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖਿਝਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 80 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।…

ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੁਨੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਾਰਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਆਤਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਲੂ ਦੇ ਵੈੱਜ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

…ਨਹੁੰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਮੇਖਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ~ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ~ ਲਈ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ੋਂ। ਗੰਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਿੱਖੇ ਨਹੁੰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਜੋ ਹੋਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

…ਬੋਰਗ ਆਫ ਸਟਾਰ ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਛਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੋਰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਗ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਜੀਵਨ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।…

…ਅਣਗੌਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੱਦ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਹੈਂਚ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।…

…ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ~ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ~ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ। ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਾ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।…

…ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਰਹੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਜਾਣਨਾਲ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਸਮਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੰਜੀ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਿਆਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਸੱਚ ਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਘਬਰਾਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਨਾ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਲੂ ਇਕੱਲੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਲੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਲੂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਂਜਦੇ ਭਾਲੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੂ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਭਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੇਤੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।…

…ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਸਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।…

…ਨਗਰ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਮਹੱਤਵ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਸਬਰ ਰੱਖਣ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਗੈਰ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਫਲੈਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਘਮੰਡੀ ਹਨ। ਨਿਰਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਵੱਈਆ। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਸਲ, ਲੜਾਈ, ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ।…

…ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਨਵੀਂ ਲੱਭੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਖੰਭ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਖੰਭ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖੰਭ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਰੀਟਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ~ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ~ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਪੰਛੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।…