…ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ~ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ~ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰ ਮਾਡਲ ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਉਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੁਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਅਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਿਝਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਥੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ।…

…ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਈਰਖਾਲੂ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਏਨੇ ਘਮੰਡੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸਫਾਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ੇ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ।

…ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3 ਵੈੱਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਵਾਦੀ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।…

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ

…ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਿਝਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।…

…ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।…

…ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਣ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਫੈਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।…

…ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਏਲੀਅਨਾਂ, ਚੁੜੇਲਾਂ ਜਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।…

…ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਆਸਵੰਦ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਰਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਗਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।…

ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਘੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

…ਸੈਕਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।…

ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ~ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਜ਼, ਸਵੈ-ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਖਿਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

…ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ-ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ-ਘਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੋਟਰ-ਘਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ-ਘਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।…

…ਗੁੱਟ ਘੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਰੂਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ~ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ~ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਯੋਗਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।…

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭੜਕਾਊ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

…ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਪਨਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ।…

…ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।…

…ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਨਿਆਂ, ਗੁੱਸਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਲਈ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਨੇਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਾਲੀ ਚੋਣ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਡਰ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।…

…ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਆਦਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ~ਆਪਣੇ ਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ~ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਧੀਕ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਰਿਹਾ ਸੀ।…

…ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸ\u2012ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ~ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ~ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਵਨਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਆਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਪ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਇੱਛਤ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਡਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੱਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਦਾ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੀਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ ਸੱਪ ਸੁਆਰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋੜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਪ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ~ਖਿਡਾਰੀ~ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਸਖਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਫੈਦ ਸੱਪ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਡਰ ੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਪ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 5: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਭੂਰੇ ਸੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਸੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।…

…ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ~ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ~ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ। ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਾ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।…

…ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਿਆਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਸੱਚ ਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਘਬਰਾਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਨਾ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।…

…ਅਣਗੌਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੱਦ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਹੈਂਚ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।…

…ਨਹੁੰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਮੇਖਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ~ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ~ ਲਈ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ੋਂ। ਗੰਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਿੱਖੇ ਨਹੁੰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਜੋ ਹੋਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

…ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਰਹੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਜਾਣਨਾਲ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਸਮਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੰਜੀ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਲੂ ਇਕੱਲੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਲੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਲੂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਂਜਦੇ ਭਾਲੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੂ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਭਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੇਤੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ 4: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।…

…ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਸਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।…