ਸੀਵੀਡ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।