ਚੀਨੀ ਲੋਕ

ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਬੇਦਿਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ । ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਬਰ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀਅਤ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀਪਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਾਸ-ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋ ਕੰਮ, ਇਕੱਲੇਪਣ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਗਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਡਰਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ… ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।