ਪੈਪੀਰਸ

ਪਪੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।