ਪਲਾਸਟਿਕ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਲਈ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।