ਬੇਓਨੇਟ

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੇਓਨੇਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।