ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।

…ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਭਰਮਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ~ਪਿੱਠ~ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਲਗਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਉਸ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ 3: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ।…

ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਰਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਾਗ ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਆਦਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ

…ਇੱਕ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਂਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਣਇੱਛਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।…

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਇਹ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਰੋਕਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਆਣਪ, ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਲਟ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

…ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲੈਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।…

…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।…

ਕਿਸੇ ਐਵੋਕੈਡੋ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵੋਕੈਡੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਆਂਡਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਰਖਾਲੂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

…ਆਂਡੇ ਦੌਲਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਆਂਡੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ; ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਡੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੰਨਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰੋ-ਰੋ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।…

…ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ।…

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ, ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਬੇਸਿਲ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਦਿਆਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਸਵੇਰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਨ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

…ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸ\u2012ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ~ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ~ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਵਨਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਆਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਆਦਤਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।…

…ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।…

…ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ।…

…ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਹੁਨਰ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਦਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਖਿਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਰਟ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ। ਖਾਸ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਹਿਸਾਸ।…

ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਲਿਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਊਰਜਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇ-ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ । ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀ।

…ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਜਾਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਣਵਰਤੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪ ਜਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।…

…ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜੋ ਏਨੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ 2: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।…

…ਨਿਮਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਝਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਸ਼ਰਮਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।…

…ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਛੁਪੀਆਂ ਕਾਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਗਿਆਤ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।…

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਦੇ ਸ਼ਾਰਡਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਦੇ ਸ਼ਾਰਡ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਧਰੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।