11 ਸਤੰਬਰ

9/11 ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 9/11 ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ।