ਹੁੱਡ

ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸਨੂੰ ~ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਛੋਟਾ ਦੂਤ~ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਟ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤੰਗ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਦਿਆਲੂ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਅ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ੋਂ।