ਚੈਰੀ

ਚੈਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਸਵੈ-ਮਨ-ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਚੈਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਦੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ ਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੈਰੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੈਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਬੌਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।