ਸ਼ਰਾਬੀ

ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਓਵਰਬੋਰਡ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ~ਸੜ ਜਾਓ~ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।