ਵੀਨੀਰੀਅਲ ਬਿਮਾਰੀ

ਜਿਸ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਚਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।