ਚਾਲ ਉੱਤੇ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ (ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖੜੋਨਾ) ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਚਣ, ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ। ਘਰ ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।