ਲੀਕਸ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਲੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।