ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਗਹਿਣਾ

ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਉਹ ਡਰਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।