ਸਕਾਟਲੈਂਡ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੈਂਬਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ~ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ, ~ਸਕਾਰਾਤਮਕ~, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ।