ਛੂਨ

ਅਲੂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪਕ ਵਿੱਚ ~ਜਿੰਨੀ ਝੁਰੜੀਆਂ~ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।