ਐਮਨੇਸੀਆ

ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਐਮਨੀਸੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।