ਗੋਫਰ

ਕਿਸੇ ਕੁੜੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।