ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਕਾਰ ਰੀਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗੀ।