ਲਓ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।