ਪਾਸਤਾ

ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣ।