ਛੂਨਰ

ਛੰਗਾਈ ਜਾਂ ਛੰਗਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਟਰਿਮਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਪੁੱਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।