ਕਿੱਲਰ

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੋਸਤੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਤਲ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।