ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ

ਟਕਸਿਡੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਟਕਸਿਡੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟਕਸਿਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਟਕਸਿਡੋ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਕਸਿਡੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ~ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।