ਕੱਛੂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ… ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ।