ਕਬੀਲਾ

ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।