ਵੈਸੈਕਟੋਮੀ

ਵੈਕੈਕਟਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕੈਕਟਮੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੈੈਕਟਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।