ਬੈਗਲ

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।