ਬਾਂਸ

ਬਾਂਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ~ਟੁੱਟਾ~, ਹਾਰਿਆ, ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ, ਬਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ ਓਦੋਂ ਹੀ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬਾਗ ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ।