ਬੈਂਕ

ਚਰਚ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੌਰਾਹੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਕਰਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।