ਬਾਰਕੋ

ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਗੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ‘ਵਧੀਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।