ਰੌਕਿੰਗ ਕੁਰਸੀ

ਕਿਸੇ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਮਈ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਲੀ ਚਟਾਨੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖਣਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।