ਜੱਗ

ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਜਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ।