ਲਾਕ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਇੱਛਤ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ।