ਐਬੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਬੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਲੈਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ੋਂਗੇ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।