ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੰਝਾ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।