ਬਾਰ

ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਤ ਲੱਗਗਏ ਹੋ।